FÖRETAG PENSION CONSULTING - ADMINISTRATION

För framförallt medelstora och större företag kan administrationen av pensioner och försäkringar vara betungande, ta avsevärd tid i anspråk och därmed kosta företaget pengar. Internt avsätts resurser både från HR samt ekonomiavdelningen för att hantera lönejusteringar, krediteringar, löneskatteberäkning, kontering på kostnadsställen, budgetering, ändringar p.g.a. sjukdom, barnledighet, tjänstledighet m.m.

Ju fler försäkringsbolag som är parter desto mer komplex struktur och fler separata rutiner. Vi kan hantera alla former av administrativa upplägg. Från de företag som behöver relativt lite stöd och kan arbeta med ett standardiserat administrativt upplägg till företag som önskar ett mer omfattande stöd och elektronisk hantering.

Initialt gör vi alltid en genomlysning alt. en Pension Audit för att klarlägga och utforma rutiner och policys. Vid upphandlade lösningar ingår administrativa kravställningar i upphandlingsunderlaget. För många företag räcker sedan ett normalt administrativt stöd med ett webbaserat gränssnitt som stöd till administrationen. Här kan av- och påanmälningar göras, lönejusteringar, sammanställningar m.m.

För de företag som önskar ett mer omfattande stöd kan vi dels arbeta med elektronisk filöverföring enligt SSEK standard och dels erbjuda Administration Total. Detta är ett omfattande stöd som bl.a. innehåller:

  • Upprättande av elektroniskt regelverk för kontroll av samtliga händelser som regleras av policy eller kollektivavtal såsom tjänstledighet, sjukdom, barnledighet m.m. Uppkoppling mot PA/lönesystem för att identifiera förändringar.
  • Fakturakontroll och bevakning av korrekta premier samt krediteringar.
  • Bokföringsunderlag kommuniceras elektroniskt för inläsning i Företagets ekonomisystem. Premier konteras enligt kontoplanen på de kostnadsställen och med de intervall som Företaget önskar.
  • Löpande försäkringsrapporter om anställdas status och försäkringsengagemang.
  • Kontroll av avdragsutrymme.
  • Löpande beräkning av särskild löneskatt.
  • Kontroll av att anmälda förändringar får genomslag hos försäkringsbolag.
  • Tillgång till sammanställningar på olika nivåer för tex budgetering.
  • Gränssnitt för företagets administratörer för att kunna söka ut sammanställningar, rapporter, status på individer och totaler, sammanställningar för budgetering, tillgång till samtliga fakturor och specifikationer historiskt.