FÖRETAG PENSION CONSULTING - RÅDGIVNING ANSTÄLLDA

Rådgivning är essensen i vår verksamhet.

Rådgivning till anställda

För att säkerställa kvaliteten i rådgivningen och ha ett analytiskt perspektiv har vi egenutvecklat ett flertal analysverktyg som vi är ensamma om i Sverige. För anställda i företaget är det framförallt tre rådgivningsperspektiv som är viktiga:

Finansiell kostnadsanalys

Pensioner har normalt ingen alternativinvestering utan är låsta i pensionssystemet fram till utbetalningstidpunkten , normalt 65 års ålder, och betalas därefter ut i vanligtvis 20 år. För en person som är 40år gammal innebär detta att pensionskapitalet är inlåst i systemet i upp till 45 år.

En mycket väsentlig del av analysen kring optimal pensionslösning blir då att göra effektberäkningar av olika kostnadsstrukturer, pensionsplaner och sätt att upphandla pensionslösningar. Genom de analyser vi genomför kan vi ofta se att skillnaden mellan olika produkter och planer kan vara så stor som 15 – 25 % för den anställdes pensionsutbetalning beroende på val av bolag, produkt och pensionsplan. Analysen genomförs vid rådgivningstillfället tillsammans med den anställde, som därmed får full insikt i konsekvensen av olika val.

Placeringsanalys – modern portföljteori

Merparten av de som har möjlighet att välja hur pensionspremier skall placeras väljer fondförsäkring. Vanligtvis sker det första fondvalet på en mer emotionell grund utan något omfattande teoretiskt/analytiskt perspektiv.

Genom empiriska analyser vet vi dessutom att de som placerar sina pensionspremier i fondförsäkring vanligtvis är passiva efter sitt första val. Ungefär 85-90 % gör inga förändringar efter sitt första val. Detta innebär dels att risknivån förändras över tiden och dels att inga justeringar görs utifrån marknads- eller omvärldsförändringar.

För att stödja placeringsvalet med en mer analytisk metodik har vi utvecklat ett analysverktyg där vi dels kan mäta den förväntade riskjusterade avkastningen för alla former av portföljsammansättningar, och dels kan mäta risknivån för den anställdes totala tillgångsmassa beroende på tidshorisont i placeringen.

Analysen genomförs vid rådgivningstillfället tillsammans med den anställde, som därmed får ett verktyg för att göra placeringsval på en mer analytisk grund. För de som önskar kan vi även erbjuda en mer diskretionär fondförvaltningstjänst där vi kontinuerligt sköter fondbyten år den anställde utifrån en allokeringsmodell som är framtagen för pensionsförvaltning.

Förvaltningstjänster

Det finns idag en mängd företag, försäkringsförmedlare och försäkringsbolag som erbjuder fondförvaltningstjänster till personer som av olika skäl inte vill, har tid eller kompetens för att själva kontinuerligt byta fonder i sina pensionsportföljer. Dessa tjänster erbjudas inom tjänstepensioner, privata pensioner, PPM, kapitalförsäkringar och fria fonder.

S.I.G är först i Sverige om att köpa in extern analys av flertalet av dessa erbjudna tjänster och företag. Samtliga av de förvaltare som vi tillhandahåller för våra kunders räkning har genomgått en omfattande screening för att säkerställa kvaliteten och seriositeten av erbjudna tjänster.

Denna kontroll görs årligen och innebär att de förvaltare som inte vill medverka eller klarar de höga krav som vi ställer, inte heller kommer att erbjudas våra kunder som en möjlig tjänst.
Genom denna kontroll kan vi erbjuda en unik kvalitetssäkring av förvaltningstjänster, till våra nuvarande och blivande kunder.

Försäkringsanalys – riskförsäkringar

Vi går igenom vilket behov av försäkringsprodukter som hushållet har och utformar ett anpassat försäkringsskydd avseende tex livförsäkring, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, barnförsäkring mm.

Flytt av försäkringskapital

Det har de senaste åren öppnats upp möjligheter att flytta hela eller delar av ett befintligt försäkringskapital. Detta har dock inte gjorts i någon större omfattning pga motstånd från både försäkringsbolag och förmedlare som därigenom tappar intäkter och provisioner.

Genom att flytta kapital från högkostnads till lågkostnadslösningar kan dock utvecklingen av kapital väsentligen höjas, allt annat lika. Vi analyserar möjligheter och effekten för varje enskild försäkring och mäter det finansiella utfallet av att utnyttja flyttmöjligheterna.