FÖRETAG PENSION CONSULTING - RÅDGIVNING FÖRETAG

För företaget erbjuder vi en mängd analysdrivna rådgivningstjänster.
Nedan visas några exempel:

Pension Audit

Genom en strukturerad analysmetodik gör vi en genomlysning av pensionshanteringen – även ur ett riskperspektiv. I detta analyseras ev. pensionspolicy och separata utfästelser ur en försäkringsjuridisk aspekt samt i relation till bl.a. LAS, om utfästelser motsvaras av tecknade försäkringar, om premier är korrekta, om samtliga är försäkrade, utformning av pensions- och försäkringslösning, val av pensionsplan och försäkringsgivare, kostnadseffektivitet, relativ omfattning av familjeskydd, placeringsstruktur m.m.

Effektanalyser av vald pensionslösning

Företag som har gjort utfästelser om pensioner antingen genom kollektivavtal eller genom en pensionspolicy måste genom någon form av lösning uppfylla utfästelsen. Detta kan göras genom bl.a. stiftelselösning, kreditförsäkring, förmånsbaserad pensionsplan eller premiebaserad pensionsplan. Utifrån vad som stipuleras i utfästelsen handlar det sedan om att handla upp en så kostnadseffektiv och kvalitativt bra lösning som möjligt.

Genom våra egenutvecklade analysverktyg är det möjligt att mäta den finansiella effekten av olika former av pensionsplaner såsom t.ex. traditionella tjänstepensionsplaner, gruppupphandlade pensionsplaner, nettoupphandlade pensionsplaner, returprovisionslösningar m.m. Vi kan därigenom på ett tydligt sätt visa Företaget vilken den optimala pensionsplanen är för att skapa mesta möjliga mervärde för de anställda för en given utfästelse.

Upphandling av pensionsplaner

Det finns numera många olika sätt att upphandla och strukturera företagets pensionsplan på. Efter att effektanalyser är gjorda för valet av upphandlingsform så är det av stor vikt att strukturera själva upphandlingen. För att nå ett optimalt resultat är det nödvändigt att ha stor marknadskännedom och erfarenhet av tidigare upphandlingar.

En korrekt kravspecifikation är omfattande och innefattar samtliga områden som är av vikt, från riskanalyser, kostnadsstrukturer, effektberäkningar, kapitalanalyser, hälsoprövningsregler, flytträttsregler m.m. till administrativ hantering och rutiner. Då marknaden är levande och ständigt förändras behövs en närvaro och kontinuerliga upphandlingar från den rådgivande parten, för att uppnå ett optimalt resultat.

Swedish Insurance Group har utvecklat ett strukturerat 7-punktsprogram som fångar upp och behandlar samtliga områden av vikt i en upphandling.

Utfästelser

Företag gör vanligtvis en mängd olika utfästelser över tiden oaktat kollektivavtal eller ej. Vi har stor erfarenhet av att analysera både pensionspolicys och enskilda utfästelser. Utifrån vår erfarenhet är det mycket vanligt att separata utfästelser till t.ex. VD eller ledande befattningshavare är skrivna utan stöd av försäkringskompetens och felaktigt utformade.

Om utfästelser är felskrivna eller inte korrekt tryggade innebär felaktigheter vanligtvis risker för företaget i miljonbelopp. Ofta vid ett tillfälle då parterna i övrigt inte är ense.

Förvärv och DD-processer

I Sverige, till skillnad från t.ex. USA, görs regelmässigt ingen omfattande genomlysning av pensionsutfästelser vid förvärv. På sin höjd görs en kontroll av VD- avtal. Vid förvärv av framförallt företag utan kollektivavtal kan det finnas stora riskexponeringar i de utfästelser som är gjorda och i hanteringen av pensionsplaner. Några exempel på verkliga händelser:

 • Felaktig tolkning av VD-avtal innebar negativ korrigering av bokslut med 1,2 miljoner
 • Förvärvande bolag hade ej korrekt skrivelse vid övergång till kollektivavtal av uppköpt bolag. Medförde ökad förvärvskostnad med 15 miljoner
 • Felaktig hantering av bonusavtal medförde oförutsedd kostnad Q4 på 7 miljoner för noterat bolag
 • Utländskt dotterbolag i Sverige hade felaktig beräkning av övergång från förmånsbaserad till premiebaserad plan. Hade medfört extrakostnader på 1,5 miljoner årligen senaste 5 åren
 • Advokatfirma hade flera olika premieplaner varav en ej var överensstämmande med policyn. Medförda felaktiga extrakostnader på 300.000 årligen
 • Utländskt dotterbolag hade ej försäkrade utfästelser motsvarande 12 miljoner årligen
 • Avgångspensioner

Vid rationaliseringar och uppsägningar används ofta försäkringslösningar för äldre anställda. Vi gör beräkningar och upphandlingsanalyser för att minimera kostnaden för avgångspensioner.

Riskanalys

Företag kan omedvetet ha en mängd olika former av riskexponeringar i sin pensionshantering. Den största riskexponeringen har företag utan kollektivavtal som själva utformar sina utfästelser och pensions- samt försäkringsutformning. Risker kan vara av olika karaktär men gemensamt är att exponeringar vid felaktigheter i pensionshanteringen sällan understiger miljonbelopp.

Vi analyserar en mängd olika riskområden för att säkerställa att utfästelser, pensions- och försäkringshantering samt handhavandet görs i enlighet med best-practice. Som exempel på risker vi kontinuerligt påträffar kan nämnas:

 • Anställningsavtal och utfästelser av olika slag i dessa
 • VD avtal samt specialavtal för ledande befattningshavare
 • Utfästelser vs tvingande lagstiftning såsom LAS
 • Skriven policy vs praktisk hantering
 • Frånvaron av nödvändiga undantag i policy
 • Utfästelser som ej går att försäkra
 • Händelser under anställningstid som påverkar försäkringsomfattning
 • Utfästelser som ej är försäkrade
 • Felaktig hantering av bonusavtal
 • Felaktiga premieinbetalningar
 • Felaktigt anmälda lönenivåer
 • Felaktigt konstruerad premieplan
 • Diffusa lönebegrepp
 • Felaktig sammanläggning av tidigare intjänade pensionsrätter
 • Konsultuppdrag

Vi genomför löpande fristående konsultuppdrag till medelstora- och större företag avseende pensions- och försäkringsrelaterade frågor.

Under senare tid har vi engagerats för bl.a. följande uppdrag:

 • Framtagande av pensionsstrategi för en av Sveriges större koncerner
 • Utvecklat analysprogram och rådgivningsstruktur för ett av Sveriges största internationella företag, för en jämförelse mellan olika pensionsplaner
 • Genomlysning och analys av samtliga anställningsavtal och utfästelser hos flera finansiella företag
 • Försäkringsrevision hos ett flertal medelstora företag
 • Upphandling av ny pensionsplan och riskförsäkringar
 • Framtagande av premieplan till ITP- anslutna företag inkl. simuleringar och effektanalyser