PRIVATRÅDGIVNING

Vi kan nu erbjuda privatrådgivning till anställda i våra kundföretag samt ett begränsat antal privatpersoner utöver detta. Rådgivningen bygger på samma analysstruktur, verktyg och modell som har köpts in av flera av Sveriges största företag till sina anställda.
Utgångspunkten för vår rådgivning är den totala tillgångsmassan, aktuell risknivå, förväntad avkastning, kostnadsstrukturer och försäkringsbehov.

Analys av tillgångar, risknivå och förväntad avkastning

Genom egenutvecklade analysverktyg har vi möjlighet att analysera de flesta tillgångsslag avseende risknivå och förväntad avkastning. Modellen bygger på modern portföljteori och använder vedertagen ekonomisk teori som grund.

Mätning av önskad risk och nuvarande risk

I många fall är de kunder vi träffar inte medvetna om vilken risk och vilken förväntad avkastning de har för sina totala tillgångar. Risken är ofta kraftigt avvikande mot den man önskar eller trodde sig ha. Genom ett antal frågeställningar tar vi gemensamt fram en lämplig risknivå som utgångspunkt för en förändring av placeringstillgångarna.

Analys och beräkning av olika kostnadsstrukturer

Då vi har analyserat risk och förväntad avkastning måste vi också hitta produkter som är kostnadseffektiva. Många produkter på marknaden har höga kostnadsstrukturer vilket får en negativ effekt på utvecklingen av kapitalet. Genom egenutvecklade analysverktyg kan vi finansiellt mäta olika kostnadsstrukturers påverkan på kapitalets utveckling och på så sätt optimera valet av produkt och paketering.

Fonder och fondförvaltningsmodeller

Väldigt många har under senare år använt möjligheten att överlåta förvaltning och/eller fondbyten till fristående förvaltningsbolag. Denna form av tjänster finns tillgänglig för PPM pensioner, privata pensioner, tjänstepensioner, kapitalförsäkringar och vanliga fonder. S.I.G är idag det enda bolaget i Sverige som årligen köper in extern expertis för utvärdering och kontroll av dessa tjänster. För våra kunder innebär detta en kvalitetssäkring utöver det normala.

Försäkringsanalys – riskförsäkringar

Vi går igenom vilket behov av försäkringsprodukter som hushållet har och utformar ett anpassat försäkringsskydd avseende t.ex. livförsäkring, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, barnförsäkring m.m.

Flytt av försäkringskapital

Det har de senaste åren öppnats upp möjligheter att flytta hela eller delar av ett befintligt försäkringskapital. Detta har dock inte gjorts i någon större omfattning p.g.a. motstånd från både försäkringsbolag och förmedlare som därigenom tappar intäkter och provisioner.
Genom att flytta kapital från högkostnads till lågkostnadslösningar kan dock utvecklingen av kapital väsentligen höjas, allt annat lika. Vi analyserar möjligheter och effekten för varje enskild försäkring och mäter det finansiella utfallet av att utnyttja flyttmöjligheterna.

Strukturerade produkter – aktieindexobligationer

Strukturerade produkter / aktieindexobligationer har under senare år fått ett stort genomslag som placering, då dessa i de flesta fall både begränsar risken för det investerade kapitalet och dessutom ger möjligheten att var med på en uppgång inom aktiemarknaden. Vi analyserar och utvärderar löpande olika typer av produkter löpande. Dels avseende kostnadsstrukturen, utgivaren av obligationen samt dels även förutsättningen för att få en positiv avkastning.