MILJÖPOLICY

Benefit Providers arbete skall vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle.
Benefit Provider är medvetet om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan.
Verksamheten kännetecknas av följande grundläggande principer:

Benefit Provider

• Bedriver affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv
• Har ett samspel med kunder och leverantörer i miljöfrågor
• I all verksamhet efterlevs gällande lagar och förordningar
• Tar tillvara på medarbetarnas miljö engagemang och medvetenhet

Strategier för miljöarbetet

• Benefit Provider erbjuder och framhåller fonders hållbarhetsranking
• Benefit Provider vill vara en aktiv arbetsgivare genom att lyfta fram miljöfrågornas betydelse som en del i det dagliga arbetet

Miljömål

• Våra kunder skall tycka att företaget tar sitt miljöansvar
• Våra medarbetare skall anse att det är viktigt att företaget överväger miljöaspekter när affärer görs med kunder och leverantörer
• Vi skall minska vår inköpta mängd papper och använda elektroniska medel där så är möjligt
• Vi skall minska vårt koldioxidutsläpp
• Vi skall kontrollera inköp av kontorsmateriel så att detta står i överensstämmelse med en god miljöprofil
• Vi skall i första hand välja miljövänliga transportmedel till och från arbete och kunder där så är möjligt
• Vi skall hantera avfall på bästa möjliga sätt samt källsortera